The Cry

Gînduri de Crăciun, gînduri de copii, gîndurile Lui…

14 December 2010

This Christmas reflection was written by Adriana Ciobanu, WMF Moldova staff. (See below for English.)

Gînduri de Crăciun, gînduri de copii, gîndurile Lui…

Aici, în Moldova, la internatul unde trăiesc 319 copii, Crăciunul vine cu mult înainte…

l-am văzut cu cîteva săptămîni în urmă în gîndurile şi visele copiilor pe care mi le-au împărtăşit cu multă sinceritate…

… deci cîteva gînduri şi vise de copii, gînduri şi vise de Crăciun…

un băiat – M. rămas orfan, cu încă trei fraţi, pe lîngă viaţa sa reală, are o nelimitată lume a imaginarului pe care o împărtăşeşte cu multă generzitate şi credibilitate…

întorcîndu-ne de la o călătorie pe care am întreprins-o cu toţi copiii, fiind într-un troleibuz, la un moment dat mi-a arătat spre o clădire înaltă spunînd că acolo, la etajul trei, locuieşte familia lui şi de acolo tatăl său merge la serviciu în fiecare zi, iar cheia doar el ştie unde o pune şi nu spune la nimeni, dar nouă ne va spune… ea se află sub preşul de la uşă…apoi luîndu-şi o pauză, a spus că el ar merge să locuiască acolo, dar nu poate să-şi lase fraţii săi din internat…

….apoi, într-o altă zi, mi-a vorbit de mama sa..spunînd că el ştie că mama lui îl priveşte acum de acolo, de sus şi chiar îl ţine în mîinile sale, da, el chiar simte aceasta, dar mai ştie că mai întîi de toate Dumnezeu ne ţine în mîinile sale….

după aceasta am mers împreună ţinîndu-l de mînă şi el ţinîndu-mă pe mine….

L. este o fetiţă firavă şi gingaşă… în una din zile mi-a spus că ea ştie că acolo sus, unde locuieşte Dumnezeu, vom mînca cu toţii din vase de aur şi vom sta cu toţii la aceeaşi masă înconjuraţi de îngeri.

Joi, de obicei privim un film cu toţii împreună… ultima dată am privit un film cu desene animate despre măgăruşul care a dus-o pe Maria la Betleem. Filmul a început cu nişte imagini din natură, iar în acel moment unul din copii a exclamat Uite, toate acestea le-a făcut Dumnezeu !

Şi în toată această perioadă îmi răsună un colind care are versurile:

Cerul şi pămîntul în cîntec răsună

Îngeri şi oameni cîntă împreună

Hristos se naşte, Domnul coboară

Îngerii cîntă, magii îl adoră….!

Crăciunul e în inima fiecărui copil, e acolo, tot timpul, pentru că nu sunt părăsiţi, e speranţa şi credinţa unei inimi curate de copil care dincolo de toată durerea, neînţelegerea şi confuzia din viaţa lor mai visează, merg înainte. Printre lacrimi şi puţinele bucurii pe care le au, Crăciunul lasă loc şi amintiri de euforie, lumină şi cîntece.

Îngeri şi oameni cîntă împreună… îngeri şi oameni mănîncă împreună, cu toţii la o masă de aur…

Toţi copiii mă învaţă în fiecare zi cît de preţioasă e dragostea, cîtă nevoie disperată de dragoste şi înţelegere avem şi cît de mult o simplă privire sinceră prin care să spunem eşti acceptat, eşti iubit, eşti aşteptat poate încuraja şi poate aduce o schimbare.

Vrem să învăţăm să iubim! Şi Crăciunul e o lecţie a dragostei!

Vrem să fim acceptaţi! Şi Crăciunul e o lecţie a acceptării!

Aşteptăm o schimbare! Şi Crăciunul este schimbarea!

Îngerii cîntă…Domnul coboară!

Mulţumim, Doamne, că ai coborît ca să ne înalţi pe noi!

Mulţumim din toată inima pentru rugăciunile tuturor!

Să aveţi un Crăciun binecuvîntat şi luminat!

Crăciun fericit!

CUVÎNTUL ÎNTRUPAT MOLDOVA

ASOCIAŢIA La VIA

Christmas Thoughts, Children’s Thoughts, His Thoughts…

Here, in Moldova, at the boarding school where 319 children live, Christmas comes earlier….I saw it a few weeks ago in the thoughts and dreams of the children that they shared with me with much sincerity…

…so a few children’s thoughts and dreams, thoughts and dreams of Christmas…

A boy, M., orphaned along with his three brothers, in addition to his life in the real world, has an unlimited imaginary world that he shares with much generosity and credibility….

Coming back from a trip that we had set out on by trolleybus with all of the children, M. pointed to a tall building saying that there, on the third floor, is where his family lives and that from there his father goes to work each day. But only M. knows where he puts the key and doesn’t tell anyone. He will only tell us…. It is under the doormat…. Then, taking a pause, he said that he would go to live there, but that he can’t leave his brothers behind at the boarding school….

…Then, another day, he talked to me about his mother, saying that he knows that his mom is watching him now from up there and that she even holds him in her hands. Yes, he really feels this, but he also knows that first and foremost, God holds us all in God’s hands.

…After this we walked together, I holding his hand, he holding mine….

L. is a delicate and dainty little girl…. One day she told me that up there, where God lives, we will all eat together from gold dishes and we will all sit at the same table together surrounded by angels.

Thursday, we usually all watch a film together…. Last time we watched a cartoon about the little donkey that carried Mary to Bethlehem. The film began with some images of nature, and in that moment one of the children exclaimed, Look! God made all of these things!

And in this period of time the verses of a carol sound in my head:

Heaven and earth resound in song

Angels and people sing together

Christ is born, the Lord comes down

The angels sing, the Magi adore him…!

Christmas is in the heart of each child; it’s there, all the time, because they are not abandoned. There is the hope and the faith of a pure child’s heart that beyond all of the pain, misunderstanding and confusion in their life they still dream and keep going. Among the tears and small joys that they have, Christmas leaves room and memories of euphoria, light and songs.

Angels and people sing together…. Angels and people eat together, with everyone at a gold table….

All of the children teach me each day how precious love is, what desperate need for love and understanding we have and how much a sincere glance through which we say that you are accepted, you are loved, you are waited for can encourage and can bring about a change.

We want to learn to love! And Christmas is a lesson in love!

We want to be accepted! And Christmas is a lesson in waiting!

We’re waiting for a change! And Christmas is change!

The angels sing….the Lord comes down!

Thank you, Lord, that you came down in order to raise us up!

We thank all of you with all of our heart for your prayers!

May you have a blessed and bright Christmas!

Merry Christmas!

WORD MADE FLESH MOLDOVA

ASOCIAŢIA LA VIA

Leave a Reply

*